Jan 26, 2020   7:45 p.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Radovan Kramár – FCE B-IKD den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Radovan Kramár
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-7118
ID študenta:7118
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky
  
Názov práce:Návrh plošných základov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Súčasný stav riešenia problematiky navrhovania plošných základov doma a v zahraničí
Riešenie praktického problému zakladania
Zhodnotenie základových pomerov a geotechnického prieskumu
Návrh základovej konštrukcie s dôrazom na určenie charakteristických hodnôt geotechnických parametrov
Vyhodnotenie výsledkov návrhu základu
  
Rozsah práce:20 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.
  2. TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
  3. TURČEK, P. -- FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa eurokódov. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko SKSI, 2010. 158 s. ISBN 978-80-89113-76-7.
  
Dátum zadania:12. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2013Ing. Radovan Kramár
študent
 
 
 
 
Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu