Oct 22, 2019   10:26 a.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Šarvaic – MTF I-IBE comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Šarvaic
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-51902
ID študenta:51902
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Analýza mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku výrobného podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia zariadení na úpravu vzduchu
2. Výber pracoviska a charakterizácia vzduchovotechnických jednotiek
3. Vplyv stavebných a technických zmien vo výrobnej spoločnosti a následky na mikroklímu pracoviska
4. Návrh opatrení na zlepšenie pracovných podmienok
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Peter Šarvaic
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu