27. 1. 2020  20:09 Bohuš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Nikel – MTF I-IBE komb [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Nikel
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-38176
ID študenta:38176
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakteristika stavby a zriadenie staveniska
2. Analýza pracovných činností
3. Právne a technické požiadavky na rekonštrukčné práce z hľadiska bezpečnostných požiadaviek
4. Plán riadenia BOZP zhotoviteľa a analýza rizík
5. Dokumentácia rekonštrukcie stavby a spracovanie prípadového štúdia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Peter Nikel
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu