Oct 20, 2019   4:06 a.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Nikel – MTF I-IBE comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Nikel
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-38176
ID študenta:38176
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakteristika stavby a zriadenie staveniska
2. Analýza pracovných činností
3. Právne a technické požiadavky na rekonštrukčné práce z hľadiska bezpečnostných požiadaviek
4. Plán riadenia BOZP zhotoviteľa a analýza rizík
5. Dokumentácia rekonštrukcie stavby a spracovanie prípadového štúdia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Peter Nikel
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu