Oct 21, 2020   7:28 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marcel Csizmazia – FCE B-TMS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Marcel Csizmazia
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-7177
ID študenta:
7177
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
Konzultant (KPS): Ing.arch. Katarína Minarovičová, PhD., Kozultant (Statika): Ing.Mária Bellová, PhD
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis: Interiérový keramický obklad
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 

Zoznam odbornej literatúry:
  
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Literatúra:
 1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 2. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 3. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 4. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 5. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 6. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 7. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 8. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 9. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 10. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 11. Platné právne predpisy a normy STN
  
Dátum zadania:
15. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
17. 05. 2013Ing. Marcel Csizmazia
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu