Oct 24, 2020   0:03 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Filip Salay – FCE B-IKD den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 
Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Salay
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:
5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:
SvF-5336-7261
ID študenta:7261
Vedúci práce:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:
Ing. Milan Ondrovič, PhD.
 
 
Názov práce:
Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Na základe dostupných podkladov, vlastného zberu údajov a fotodokumentácie analyzujte súčasný stav stavebného a priestorového usporiadania cestného prieťahu I/2 v Moravskom sv. Jáne. Na danej trase navrhnite úpravy formou upokojenia dopravy pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti chodcov, cyklistov a cestnej dopravy.
Záverečnú prácu vypracujte formou textovej správy s potrebnými prílohami, vrátane fotodokumentácie.
 
 
Literatúra:
  1. BEZÁK, B. Upokojovanie cestných prieťahov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 117 s. ISBN 80-227-2355-X.
  2. Výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy
  
Dátum zadania:
18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:17. 05. 2013Ing. Filip Salay
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu