Dec 15, 2019   5:22 p.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mária Orbanová – FCE B-IKD den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mária Orbanová
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-7404
ID študenta:7404
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
  
Názov práce:Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Na základe dostupných podkladov, vlastného zberu údajov a fotodokumentácie o súčasnom stave cestného prieťahu Kopčianska ulica v Bratislave, analyzujte súčasný stav jej stavebného usporiadania z pohľadu revitalizácie cezhraničného prepojenia s rakúskou obcou Kittsee a v rozhodujúcich rezoch navrhnite úpravy vzužitím princípov upokojenia dopravy.
Záverečná práca bude vypracovaná formou textovej správy s potrebnými prílohami, vrátane fotodokumentácie.
  
Literatúra:
  1. ĎURČANSKÁ, D. -- BEZÁK, B. -- GAVULOVÁ, A. -- MAHDALOVÁ, I. -- RADIMSKÝ, M. -- ŘEZÁČ, M. -- SMĚLÝ, M. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. Žilina : Žilinská univerzita, 2011. 328 s. ISBN 978-80-554-0303-8.
  2. BEZÁK, B. Upokojovanie cestných prieťahov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 117 s. ISBN 80-227-2355-X.
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2013Ing. Mária Orbanová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu