Dec 13, 2019   0:56 a.m. Lucia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Benko – FCE I-VSH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Benko
Študijný program:vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5378-50462
ID študenta:50462
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Konzultant:Ing. Peter Chládek
Miesto vypracovania:SvF STU Bratislava
  
Názov práce:Úprava toku Rieka v Čadci
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V intraviláne obce a v okolí vznikajú významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Intenzívna erozívna činnosť v koryte zapríčiňuje nestabilitu koryta a výrazné morfologické zmeny. Brehová vegetácia má nevhodnú štruktúru a vyžaduje si obnovu. Obec nemá dostatočný zdroj vody na protipožiarnu ochranu, preto je potrebné zvážiť možnosť výstavby protipožiarnej nádrže v záujmovom území. Na základe uvedených skutočnosti je potrebné vypracovať štúdiu úpravy toku, ktorá má obsahovať:
Hydraulické posúdenie súčasného stavu.
Zhodnotenie brehovej vegetácie z pohľadu krajinnej tvorby a stabilizačného účinku.
Zhodnotenie možnosti výstavby protipožiarnej nádrže.

Vypracujte štúdiu úpravy blízkej prírodným podmienkam.
Sučastne vypracujte poster z navrhovaného riešenia úpravy toku Rieka
  
Rozsah práce:Vypracovať projekt úprava Podhradského potoka v Košeckom Podhradí na úrovni štúdie
  
Literatúra:
  1. SZOLGAY, J. -- MACURA, V. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 272 s. ISBN 80-227-0799-6.
  2. MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
  3. ŠÍBL, J. -- DERKA, T. -- HOLUBOVÁ, K. -- KLEMENTOVÁ, E. -- MACURA, V. -- HOLČÍK, J. Revitalizácia vodných tokov: Ochrana biodiverzity. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. 240 s. ISBN 80-8069-042-3.
  
Dátum zadania:30. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Tomáš Benko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
garant študijného programu