Feb 24, 2020   2:06 p.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mikuláš Freňak – FEEIT B-API-MSUS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mikuláš Freňak
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-7956
ID študenta:7956
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Telemedicínske služby pre manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámiť sa s problematikou využitia telemedicínskych služieb pre potreby pacientov s vybranými ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Analýza požiadaviek odborného personálu na využitie IKT za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V spolupráci s odborníkmi z danej oblasti vypracovať modelový IS.

Úlohy:

1. Naštudujte špecifiká manažmentu CVD prostredníctvom telemedicínskych služieb.
2. Analyzujte požiadavky zdravotníckeho personálu na služby pre manažment vybraných typov kardiovaskulárnych ochorení.
3. Na základe analýzy navrhnite modelový IS (napr. na platforme mobilných OS).
4. Implementujte a overte funkčnosť modelového IS.

Literatúra:

1. X. Lu, "XML-ECG: An XML-Based ECG Presentation for Data Exchanging", The 1st International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2007.
2. D.C. Claudio et. al., "A Smart ECG Measurement System Based on Web-Service-Oriented Architecture for Telemedicine Applications", IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, vol. 59, issue 10, 2010, pp. 2530-2538.
  
Dátum zadania:24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Mikuláš Freňak
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu