23. 2. 2020  15:14 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Mikuláš Freňak – FEI B-API-MSUS den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mikuláš Freňak
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-7956
ID študenta:7956
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Telemedicínske služby pre manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámiť sa s problematikou využitia telemedicínskych služieb pre potreby pacientov s vybranými ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Analýza požiadaviek odborného personálu na využitie IKT za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V spolupráci s odborníkmi z danej oblasti vypracovať modelový IS.

Úlohy:

1. Naštudujte špecifiká manažmentu CVD prostredníctvom telemedicínskych služieb.
2. Analyzujte požiadavky zdravotníckeho personálu na služby pre manažment vybraných typov kardiovaskulárnych ochorení.
3. Na základe analýzy navrhnite modelový IS (napr. na platforme mobilných OS).
4. Implementujte a overte funkčnosť modelového IS.

Literatúra:

1. X. Lu, "XML-ECG: An XML-Based ECG Presentation for Data Exchanging", The 1st International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2007.
2. D.C. Claudio et. al., "A Smart ECG Measurement System Based on Web-Service-Oriented Architecture for Telemedicine Applications", IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, vol. 59, issue 10, 2010, pp. 2530-2538.
  
Dátum zadania:24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Mikuláš Freňak
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu