Dec 6, 2019   4:51 p.m. Mikuláš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Igor Škrlec, PhD. – FEEIT D-ATMM ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Igor Škrlec
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-10825-5515
ID študenta:5515
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
  
Názov práce:Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Ciele dizertačnej práce boli stanovené nasledovne:
1.Spracovať prehľad súčasného stavu v oblasti dynamického riadenia AM,
2. Analyzovať vybrané nelineárne metódy syntézy riadiacich algoritmov vhodné pre
dynamické riadenie AM,
3.Výber vhodných metód syntézy riadiaceho algoritmu,
4.Navrhnúť pozorovateľa stavu AM,
5. Navrhnúť algoritmus generovania referenčnej trajektórie veľkosti magnetického toku rotora,
6. Veri kovať vlastnosti navrhnutého riešenia a porovnať ich s inými metódami,
  
Dátum zadania:31. 08. 2010
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2015Ing. Igor Škrlec
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
garant študijného programu