7. 4. 2020  15:29 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Štefan Bacskárdy – SjF B-ESTR pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Štefan Bacskárdy
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-41484
ID študenta:41484
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Meteorologické parametre vybranej lokality pre usmernenie systému slnečných kolektorov.
- Požiadavka na potrebu energie, ročný diagram potreby tepla.
- Analýza možností akumulácie energie získanej kolektormi.
- Úspora emisií pri použití navrhnutého systému.
- Ekonomické vyhodnotenie.
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2011Ing. Štefan Bacskárdy
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu