Jun 18, 2019   12:00 p.m. Vratislav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Kaliňák, PhD. – FCFT D-BICH ext [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Kaliňák
Študijný program:biochémia
Študijný odbor:4.1.22. biochémia
Evidenčné číslo:FCHPT-10859-4447
ID študenta:4447
Vedúci práce:prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
Konzultant:prof. RNDr. Ľ. Varečka, DrSc.
Miesto vypracovania:OBM ÚBVOZ FCHPT STU
  
Názov práce:Transportné procesy a metabolizmus vláknitých húb
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Transport organických kyselín do vláknitých húb
Metabolomika vláknitých húb
  
Rozsah práce:150
  
Literatúra:
  1. FERENČÍK, M. -- ŠKÁRKA, B. -- NOVÁK, M. -- TURECKÝ, L. Biochémia. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 924 s. ISBN 80-88908-58-2.
  2. HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. In.
  3. Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 1998. 630 s. ISBN 80-902906-0-4.
  
Dátum zadania:02. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2015Ing. Michal Kaliňák
riešiteľ
 
 
 
 
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
garant študijného programu