Feb 26, 2020   8:19 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Lívia Gažová – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lívia Gažová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-8195
ID študenta:8195
Vedúci práce:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Galéria
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť
(situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre
architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D
zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) -
textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v
príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D
zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou
elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) -
vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia
budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehlbením vybraných častí
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2014Bc. Lívia Gažová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu