Sep 22, 2019   8:30 p.m. Móric
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Balónová – FCFT B-CHEMAT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Balónová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-43411
ID študenta:43411
Vedúci práce:Ing. Peter Šafař, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Príprava a reakcie kyseliny (S)-N-benzyl-6-oxopipekolínovej
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracovanie literárnej rešerše
Syntéza a reakcie kyseliny (S)-N-benzyl-6-oxopipekolínovej
Charakterizácia pripravených zlúčenín spektrálnymi metódami
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Barbora Balónová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu