Jan 27, 2020   5:25 p.m. Bohuš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristína Hencelová – FCFT B-CHEMAT den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej fyziky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Hencelová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-43451
ID študenta:43451
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Metódy merania konduktivity materiálov.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Z literatúry naštudovať a spracovať prehľad experimentálnych metód používaných na meranie veľkej, strednej a malej konduktivity materiálov
2. Zmerať konduktivitu niektorých vybraných materiálov
  
Literatúra:
  1. Základy fyzikálních měření 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s.
  2. Základy fysikálních měření: Díl 2. Část B. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 301 s.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2014Ing. Kristína Hencelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu