17. 9. 2019  2:43 Olympia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Sitarčíková – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Sitarčíková
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-40138
ID študenta:40138
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Mgr. Marek Dinka
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod
2 . Zhrnutie teoretických a analytických východísk a definovanie cieľa práce
3. Zhrnutie stavu a vplyvu investičných aktivít na formovanie mesta Bratislava
4. Vplyv a formovanie postoja verejnosti voči veľkým developerom/veľkým investičným projektom
5. Zhrnutie analýz pre identifikovanie stratégie v nádväznosti na existujúce strategické dokumenty mesta Bratislavy
6. Definovanie strategických cieľov dokumentov podporujúcich rozvoj Bratislavy
7. Identifikácia vnútorných rozvojových plôch mesta a pasportizácia/typologizácia definovaných rozvojových plôch na základe ÚPN mesta Bratislava a vnútorných rozvojových plôch
8. Definovanie stratégie
9. Podporné opatrenia pre naplnenie cieľov strategických dokumentov Bratislavy z hľadiska jej fyzického rozvoja vo vzťahu k ŕealizácii nových veľkých investičných zámerov
10. Záver a diskusia
11. Cudzojazyčné summary
12. Zoznam použitej literatúry
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2012Ing. Jana Sitarčíková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu