Apr 7, 2020   12:35 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Paľo, PhD. – FME D-STM ext [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Miroslav Paľo
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10955-53926
ID študenta:53926
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca bude zameraná na zvariteľnosť novej generácie vysokolegovaných austenitických žiarupevných ocelí so zvýšeným obsahom Mn.
Obsah práce:
- posúdenie zvariteľnosti novej generácie žiarupevných ocelí,
- zhodnotenie creepových vlastností základného materiálu a zvarových spojov vrátane mechanizmov vzniku creepových trhlín vo zvaroch,
- analýza mikroštruktúrnej charakteristiky základného materiálu a zvarových spojov.
  
Rozsah práce:140
  
Dátum zadania:03. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:03. 09. 2015Ing. Miroslav Paľo
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu