Feb 26, 2020   8:28 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Stanislav Kušev – FCFT B-AIM ext [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Stanislav Kušev
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5416-40358
ID študenta:40358
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Tvorba webových stránok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť webové stránky pomocou jazyka XHTML a pomocou CSS.

Úlohy práce:
- vytvoriť dizajn a štruktúru webových stránok
- vložiť multimediálne prvky na stránku
- vytvoriť fotogalériu
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:18. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Bc. Stanislav Kušev
študent
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
garant študijného programu