21. 2. 2020  20:26 Eleonóra
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Filip Ponechal – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Filip Ponechal
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-43931
ID študenta:43931
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav urbanizmu a ÚP, FA STU Bratislava
  
Názov práce:Americké námestie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru –Americké námestie – v Bratislave.
Obsah a rozsah zadania :
časť A: návrh riešenia formou urbanisticko-architektonickej štúdie v rozsahu:
     - prieskum priestoru, analýza, vymedzenie problémov
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: sprievodná práva, tabuľka bilancií, iné prílohy

Podrobný harmonogram, vymedzenie hraníc riešeného územia a podrobnejšie požiadavky na spracovanie jednotlivých častí určí príloha k tomuto zadaniu, ktorú vydá ústav.
  
Rozsah práce:textová a grafická časť podľa špecifikácie v prílohe k tomuto zadaniu
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2014Ing. arch. Filip Ponechal
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu