Apr 5, 2020   6:36 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Karin Sternmüllerová – FCFT B-AIM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Karin Sternmüllerová
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-44266
ID študenta:44266
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Význam a úloha podnikateľského plánu.
- Kroky pri vypracovaní podnikateľského plánu.
- Charakteristika vybraného podniku. Možnosti financovania podniku.
- Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Karin Sternmüllerová
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu