Feb 26, 2020   9:17 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Viktória Uhnavá – FCFT B-AIM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Viktória Uhnavá
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-44280
ID študenta:44280
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca sa bude zaoberať základnými pojmami konkurencie schopnosti, globálnym prostredím a pôsobením malých a stredných podnikov v globálnom prostredí.
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Viktória Uhnavá
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu