Aug 26, 2019   12:10 p.m. Samuel
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Lucia Adamová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Adamová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-40015
ID študenta:40015
Vedúci práce:Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Konzultant:doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD. a i.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Rekonštrukcia objektu školy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Prestavba jestvujúceho školského objektu do štandardu "architektúry 2020" (teda podľa požiadaviek EPBD II) s dôrazom na vytvorenie nových a zachovanie jestvujúcich architektonických hodnôt, na prispôsobenie meniacim sa požiadavkám pedagogického procesu a na skvalitnenie prostredia, prevádzky i zapojenia do kontextu sídla.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou ekologického konceptu a posúdením energetickej efektívnosti objektu; výkresová časť (vytlačená dokumentácia v rozsahu architektonickej štúdie alebo PPT/Prezi prezentácia s výkresmi v portfóliu); model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm (š/v) so zhrnutím podstatných častí projektu; CD s digitálnou verziou diplomového projektu; portfólio diplomového projektu (formát A3).
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia
  
Dátum zadania:15. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2012Ing. arch. Lucia Adamová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu