5. 4. 2020  6:33 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Katarína Výletová – FA I-URB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Výletová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-39968
ID študenta:39968
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:ÚUÚP
  
Názov práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia diplomovej práce je východný rozvoj mesta Bratislavy s vytvorením ťažiskových urbanisticko-architektonických priestorov a doplnením radiálno-okružného dopravného systému. Návrh bude podrobne riešený pre časť územia formou urbanisticko-architektonickej štúdie, v ktorej budú prezentované funkčno-prevádzkové a hmotovo-priestorové zásady. Východiská pre riešenie budú stanovené v lokalitnom programe a filozofii návrhu.
Obsah a rozsah diplomovej práce: širšie vzťahy, analýza súčasného stavu a problémov riešeného územia, funkčno-prevádzkový a hmotovo-priestorový návrh, regulačný plán, urbanisticko-architektonické detaily, vizualizácie celkové a detailné, model, sprievodná správa a bilancie riešeného územia.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť
  
Dátum zadania:15. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2012Ing. arch. Katarína Výletová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu