24. 1. 2020  5:18 Timotej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Milan Moravčík – MTF B-BOZ komb [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Milan Moravčík
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-44599
ID študenta:44599
Vedúci práce:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Hasenie ropy a ropných produktov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Fyzikálno-chemické a požiarnotechnické vlastnosti ropy
2. Príčiny požiarov pri nakladaní s ropou
3. Preventívne opatrenia na zníženie požiarov a havárií
4. Hasiace látky a hasiace technológie na hasenie ropy
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Milan Moravčík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu