Apr 5, 2020   6:20 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Vlasta Dušková – FA I-DZ-ID den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Vlasta Dušková
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-13395-44762
ID študenta:44762
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Konzultant:Ing.Dušan Kočlík, ArtD.
Miesto vypracovania:FA STU, Bratislava
  
Názov práce:Materská škola a školský klub Drobec - interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom diplomovej práce je podrobný interiérový návrh vnútorných priestorov objektu riešeného v rámci AT III. Súčasťou projektu je i dizajnérsky návrh mobiliárových prvkov a vybraných prvkov stavebného interiéru. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Dizajn mobiliárových prvkov /3 prvky – M 1:20,1:10,1:1
Dizajn prvku stavebného interiéru /1 prvok – M 1:25,1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru
Materiálová vzorkovnica konkrétnych prvkov – 500/500 mm
Portfólio: 1ks formát 700x1000 mm (na výšku)– grafický sumár práce popísaný
v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič - s kompletnou grafickou dokumentáciou
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou. Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom.
  
Rozsah práce:viď špecifikácia
  
Literatúra:
  1. PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. 2006. ISBN 8022718661.
  2. PARDYL, V. Interiér. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1987. 57 s.
  3. NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
  
Dátum zadania:14. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2012Mgr. art. Vlasta Dušková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
garant študijného programu