11. 7. 2020  1:08 Milota
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Mgr. art. Vlasta Dušková – FA I-DZ-ID den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 
Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Vlasta Dušková
Študijný program:
dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:
FA-13395-44762
ID študenta:
44762
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Konzultant:Ing.Dušan Kočlík, ArtD.
Miesto vypracovania:
FA STU, Bratislava
 
 
Názov práce:
Materská škola a školský klub Drobec - interiér
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Predmetom diplomovej práce je podrobný interiérový návrh vnútorných priestorov objektu riešeného v rámci AT III. Súčasťou projektu je i dizajnérsky návrh mobiliárových prvkov a vybraných prvkov stavebného interiéru. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Dizajn mobiliárových prvkov /3 prvky – M 1:20,1:10,1:1
Dizajn prvku stavebného interiéru /1 prvok – M 1:25,1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru
Materiálová vzorkovnica konkrétnych prvkov – 500/500 mm
Portfólio: 1ks formát 700x1000 mm (na výšku)– grafický sumár práce popísaný
v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič - s kompletnou grafickou dokumentáciou
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou. Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom.
 
 
Rozsah práce:
viď špecifikácia
 
 
Literatúra:
  1. PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. 2006. ISBN 8022718661.
  2. PARDYL, V. Interiér. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1987. 57 s.
  3. NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
10. 05. 2012Mgr. art. Vlasta Dušková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
garant študijného programu