Dec 15, 2019   1:40 a.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Dušan Bystrický – FME B-VSMK ext [term 2, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dušan Bystrický
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13440-25276
ID študenta:25276
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Využitie počítačovej podpory v strojárskom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretický úvod do problematiky
2. Možnosti využitia výpočtovej techniky v strojárstve
3. Návrh počítačom podporovaných systémov pre pracovisko v strojárskom podniku
4. Záver - zhodnotenie
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2011Dušan Bystrický
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu