28. 1. 2020  23:13 Alfonz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Dušan Bystrický – SjF B-VSMK ext [sem 2, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dušan Bystrický
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13440-25276
ID študenta:25276
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Využitie počítačovej podpory v strojárskom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretický úvod do problematiky
2. Možnosti využitia výpočtovej techniky v strojárstve
3. Návrh počítačom podporovaných systémov pre pracovisko v strojárskom podniku
4. Záver - zhodnotenie
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2011Dušan Bystrický
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu