19. 9. 2020  11:18 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Mináč – SjF I-SZSU pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 
Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Mináč
Študijný program:
stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-5256-49402
ID študenta:49402
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:
Ing. Gregor Izrael, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena na UDS 214
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Prehľad súčasného stavu prídavných zariadení pre teleskopické rýpadlá
2. Konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena, funkčné výpočty
3. Pevnostná kontrola nosných častí, kontrola stability stroja
4. Výkresová dokumentácia:
- zostavný výkres stroja UDS 214 s navrhnutým prídavným zariadením
- výkres pracovných dosahov
- zostavný výkres teleskopického predlžovacieho ramena
- výkres nevýsuvnej časti
- výkres výsuvnej časti.
 
 
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Dátum zadania:30. 10. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
04. 06. 2012Ing. Peter Mináč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu