Dec 14, 2019   1:23 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Mináč – FME I-SZSU den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Mináč
Študijný program:stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-5256-49402
ID študenta:49402
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena na UDS 214
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu prídavných zariadení pre teleskopické rýpadlá
2. Konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena, funkčné výpočty
3. Pevnostná kontrola nosných častí, kontrola stability stroja
4. Výkresová dokumentácia:
- zostavný výkres stroja UDS 214 s navrhnutým prídavným zariadením
- výkres pracovných dosahov
- zostavný výkres teleskopického predlžovacieho ramena
- výkres nevýsuvnej časti
- výkres výsuvnej časti.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:30. 10. 2011
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Peter Mináč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu