Dec 7, 2019   2:53 a.m. Ambróz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Rozbora – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Rozbora
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-49834
ID študenta:49834
Vedúci práce:Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Volenský
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Využitie bezdrôtových dátových procesov v stojárenstve
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky naštudujte problematiku bezdrôtových sietí a ich zabezpečenia.

2. Preskúmajte možnosti nasadenia bezdrôtovej WiFi technológie v pásmach 2.4Ghz, 5Ghz v normách IEEE 802.11 b,g,n (WiFI) a IEEE 802.15.4 (ZigBee) v strojárenstve. Popíšte funkčnosť, zabezpečenie výhody a nevýhody.

3. Preveďte praktickú aplikáciu daných štandardov pre potreby strojárenstva.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Ján Rozbora
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu