Feb 16, 2020   11:19 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Svitek – FME I-STAM comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Svitek
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-41613
ID študenta:41613
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov
  
Názov práce:Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Bodové odporové zváranie: princíp, technické vybavenie, parametre.
- Špecifiká odporového zvárania pozinkovaných oceľových plechov a hliníka.
- Problematika odporového zvárania hliníka s pozinkovaným oceľovým plechov.
- Optimalizácia parametrov bodového zvárania vybraných typov materiálov.
- Zhodnotenie vplyvu parametrov zvárania na štruktúru spojov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Martin Svitek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu