25. 2. 2020  7:22 Frederik
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Erika Tóthová – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Erika Tóthová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-40008
ID študenta:40008
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:ÚUÚP FA STU Bratislava
  
Názov práce:Bratislava - zóna Zlaté piesky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na ateliér III. "východný rozvoj mesta Bratislavy" predmetom riešenia diplomovej práce je zóna Zlaté piesky, ktorá tvorí hlavný nástup do rekreačného územia mesta. Návrh bude riešený formou urbanisticko-architektonickej štúdie, v ktorej budú prezentované funkčno-prevádzkové a hmotovo-priestorové zásady. Východiská pre riešenie budú stanovené v lokalitnom programe a filozofii návrhu.
Obsah a rozsah diplomovej práce: širšie vzťahy, analýza súčasného stavu a problémov riešeného územia, funkčno-prevádzkový a hmotovo-priestorový návrh, regulačný plán, urbanisticko-architektonické detaily, vizualizácie celkové a detailné, model, sprievodná správa a bilancie riešeného územia.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť
  
Dátum zadania:15. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2012Ing. arch. Erika Tóthová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu