Dec 7, 2019   12:33 p.m. Ambróz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Domjen – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Domjen
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-49212
ID študenta:49212
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Podvozok elektromobilu Škoda E-Car ELEMENT
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza podvozkov malých mestských elektromobilov.
2. Na základe analýzy navrhnite podvozok elektromobilu Škoda E-Car ELEMENT.
3. Navrhnite rám automobilu.
4. Vykonajte potrebné výpočty na overenie Vášho návrhu.
5. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu vybraných častí.
  
Rozsah práce:50 - 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Martin Domjen
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu