26. 2. 2020  21:22 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Maroš Valašík – SjF I-TESZ den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Maroš Valašík
Študijný program:tepelné energetické stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5258-50353
ID študenta:50353
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Konzultant:Ing. Róbert Hlásny
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- prehľad aktuálneho stavu techniky PPC
- analýza obehu paroplynovej elektrárne pre zvolenú schému zapojenia
- vplyv rozhodujúcich parametrov obehu na účinnosť
- výpočet PPC pre optimalizované parametre
  
Rozsah práce:60-80 normostrán
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Maroš Valašík
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu