14. 12. 2019  0:16 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Ftáček – SjF I-KPSP pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Ftáček
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-14084
ID študenta:14084
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod do problematiky
2. Existujúce riešenia využitia malých veterných elektrární
3. Porovnanie a analýza rôznych variant riešenia
4. Ekonomické zhodnotenie využitia malej veternej elektrárne
5. Záver
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Andrej Ftáček
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu