Oct 29, 2020   3:19 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Ftáček – FME I-KPSP den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Andrej Ftáček
Študijný program:
kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:
5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-17394-14084
ID študenta:
14084
Vedúci práce:
Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:
ÚSETM
 
 
Názov práce:
Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Úvod do problematiky
2. Existujúce riešenia využitia malých veterných elektrární
3. Porovnanie a analýza rôznych variant riešenia
4. Ekonomické zhodnotenie využitia malej veternej elektrárne
5. Záver
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Andrej Ftáček
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu