Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Fabó – FME I-STAM den [term 4, year 2]Help


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

CHYBAAssignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 *    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 
Strojnícka fakulta

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Fabó
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-49160
ID študenta:49160
Vedúci práce:Ing. Alena Brusilová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov
  
Názov práce:Tribologické vlastnosti trecej dvojice Si3N4 - antikorózna oceľ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Experimentálny materiál Si3N4+YAG, antikorózna oceľ
2. Výroba keramických kompaktov a príprava oceľových diskov
3. Meranie mernej hmotnosti, tvrdosti a lomovej húževnatosti
4. Tribologické skúšky keramika - oceľ
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Tomáš Fabó
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu