29. 5. 2020  17:31 Vilma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Matej Čulák – SjF B-AISP pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Matej Čulák
Študijný program:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-68075
ID študenta:68075
Vedúci práce:
Ing. Marek Honek
Konzultant:
Ing. Marek Honek
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
 
Názov práce:
Návrh a realizácia číslicového spätno-väzbového regulátora na mikropočítači ATmega
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom tejto práce bude vytvoriť program, ktorý bude realizovať spätno-väzbové riadenie elektrického prúdu tečúceho vinutím jednosmerného elektrického motora elektronickej škrtiacej klapky.
1. Analyzujte súčasný stav v tejto oblasti.
2. Vytvorte podprogramy potrebné pre ovládanie zariadení: obvod čítača/časovača mikropočítača ATmega a externý A/Č prevodník .
3. Vytvorte podprogram realizujúci výpočet hodnoty akčnej veličiny podľa predpisu predtým navrhnutej štruktúry regulátora.
4. Testujte kvalitu regulačného pochodu v úlohe sledovania predpísaného priebehu žiadanej hodnoty elektrického prúdu.
 
 
Rozsah práce:
30 strán
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:
04. 06. 2012Ing. Matej Čulák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu