Feb 19, 2020   0:06 a.m. Vlasta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Henrieta Gobanová – FCFT I-RTP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Henrieta Gobanová
Študijný program:riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-20355-40678
ID študenta:40678
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Ing. Henrieta Gobanová
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
garant študijného programu