Feb 17, 2020   0:12 a.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Világi – FME I-STAM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Világi
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-50286
ID študenta:50286
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU
  
Názov práce:Štúdium parametrov laserom asistovaného spájania plastov s kovmi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vlastnosti kovov a termoplastov
2. Typy rozoberateľných a nerozoberateľných spojov rôznorodých materiálov
3. Laserový lúč v technológiach spájania
4. Optimalizácia parametrov ohrevu laserovým lúčom pri spájaní ocele s termoplastom
5. Výroba skúšobných spojov ocel/termoplast bez úpravy a s úpravou povrchu oceľového plechu
6. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Jozef Világi
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu