18. 11. 2019  13:03 Eugen
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Kmeť – SjF I-SZSU den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Kmeť
Študijný program:stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-5256-41411
ID študenta:41411
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh koncepcie kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t pre skládky komunálneho odpadu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu v oblasti kompaktorov skládok komunálneho odpadu, určenie základných technických požiadaviek na základe analýzy legislatívnych a technických noriem.
2. Koncepčný návrh kompaktora a určenie trakčnej charakteristiky, funkčné výpočty a návrh pohonu pojazdu.
3. Pevnostná kontrola kĺbového rámu.
4. Výkresová dokumentácia:
- celková zostava stroja s rozmiestnením agregátov
- zostava kĺbového rámu stroja
- výkres ochranného rámu kabíny
- výkres zhutňovacieho kolesa.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:28. 01. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2011Ing. Lukáš Kmeť
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu