Dec 13, 2019   6:08 a.m. Lucia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Závacká, PhD. – FCFT D-RP den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Závacká
Študijný program:riadenie procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FCHPT-19990-10108
ID študenta:10108
Vedúci práce:doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  
Názov práce:Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2005
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Ing. Jana Závacká
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu