Mar 28, 2020   7:20 p.m. Soňa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dušan Horváth, PhD. – FME D-MECH ext [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Dušan Horváth
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-10951-62891
ID študenta:62891
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:UAMM
  
Názov práce:Návrh kvadroptéry na snímanie prostredia a prenos údajov na PC v reálnom čase
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracovanie prehľadu súčasného stavu problematiky
2. Výber vhodného typu kvadroptéry a jej ovládania vzhľadom na požadované kritéria
3. Výber modulu GPS a modulu na prenos GPS sekvencii
4. Výber vhodnej minikamery a prenosového setu na prenos obrazu v reálnom čase
5. Návrh senzorického subsystému kvadroptéry
6. Zobrazenie nameraných GPS sekvencií a ich vyhodnotenie
7. Návrh riadiaceho subsystému na digitalizáciu a simuláciu riadiacich signálov
   kvadroptéry
8. Realizácia pristátia kvadroptéry pomocou autopilota
  
Literatúra:
  1. NOVÁK, P. Mobilní roboti. Praha: Technická literatúra BEN, 2007. 248 s. ISBN 80-7300-141-1.
  2. PELIKAN, D. Serva.  [online]. 2012. URL: http://www.pelikandaniel.com/?sec=page&id=22.
  3. BADDELEY, G. GPS - NMEA sentence information .  [online]. 2001. URL: http://aprs.gids.nl/nmea/.
  
Dátum zadania:23. 05. 2011
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2013Ing. Dušan Horváth
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
garant študijného programu