10. 12. 2019  0:40 Radúz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Lenka Jánošíková – MTF B-PPP pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Jánošíková
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-45698
ID študenta:45698
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Miesto vypracovania:ŽELOS, spol. s r.o., Trnava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podstata a význam vzdelávania zamestnancov
2 Analýza súčasného stavu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
3 Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Lenka Jánošíková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu