26. 1. 2020  22:25 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Parák – MTF B-BOZ komb [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Parák
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-45977
ID študenta:45977
Vedúci práce:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Aktuálna legislatíva v oblasti únikových ciest
2. Psychológia evakuovaných osôb
3. Faktory vplývajúce na rýchlosť a efektivitu evakuácie
4. Únik osôb z obchodných centier
5. Vyhodnotenie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Peter Parák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
garant študijného programu