Feb 19, 2020   7:12 p.m. Vlasta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Rehák – FEEIT B-API-MSUS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Rehák
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64439
ID študenta:64439
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku tvorby elektronických vzdelávacích systémov. Oboznámte sa s požiadavkami zdravotníckeho personálu na dané systémy. Navrhnite modelový informačný systém a implementujte ho na Java platforme.

Úlohy:

1. Oboznámte sa s problematikou návrhu a implementácie e-learningových systémov.
2. Vykonajte analýzu a zber požiadaviek zdravotníckeho personálu zameranú na vzdelávacie potreby študentov medicíny.
3. Na základe vykonanej analýzy požiadaviek navrhnite modelový informačný systém.
4. Implementujte navrhnutý informačný systém na platforme Java.

Literatúra:

1. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
2.Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer: e-learning and the Science of Instruction, 2003.
3.Mikuláš Huba, Pavol Bistrák, Miroslav Fikar: Systémy na riadenie výučby, 2007.
4.Mikuláš Huba, Katarína Pišútová-Geber: Základy e-vzdelavania,2007.
  
Dátum zadania:23. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Jakub Rehák
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu