28. 2. 2020  13:17 Zlatica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Rehák – FEI B-API-MSUS den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Rehák
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64439
ID študenta:64439
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku tvorby elektronických vzdelávacích systémov. Oboznámte sa s požiadavkami zdravotníckeho personálu na dané systémy. Navrhnite modelový informačný systém a implementujte ho na Java platforme.

Úlohy:

1. Oboznámte sa s problematikou návrhu a implementácie e-learningových systémov.
2. Vykonajte analýzu a zber požiadaviek zdravotníckeho personálu zameranú na vzdelávacie potreby študentov medicíny.
3. Na základe vykonanej analýzy požiadaviek navrhnite modelový informačný systém.
4. Implementujte navrhnutý informačný systém na platforme Java.

Literatúra:

1. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
2.Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer: e-learning and the Science of Instruction, 2003.
3.Mikuláš Huba, Pavol Bistrák, Miroslav Fikar: Systémy na riadenie výučby, 2007.
4.Mikuláš Huba, Katarína Pišútová-Geber: Základy e-vzdelavania,2007.
  
Dátum zadania:23. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Jakub Rehák
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu