Feb 17, 2020   11:33 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Róbert Schmidt – FEEIT B-API-MSUS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Schmidt
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-8865
ID študenta:8865
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh eHealth služieb pre manažment diabetických pacientov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku tvorby aplikácií pre vybrané mobilné platformy. Vychádzajúc z analýzy domény komplexného manažmentu zdravotného stavu diabetických pacientov navrhnite a implementujte modelovú aplikáciu podporujúcu SMBG pre diabetických pacientov typu 1 a 2.


Úlohy:

1.Oboznámte sa s problematikou implementácie aplikácií pre mobilné zariadenia.
2.Vykonajte analýzu požiadaviek pacientov a zdravotníckych pracovníkov na podporu manažovania chronického zdravotného stavu, konkrétne diabetes mellitus.
3.Na základe vykonanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
4.Implementujte modelovú aplikáciu pre Android OS.

Literatúra:

1. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
2. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
  
Dátum zadania:23. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Bc. Róbert Schmidt
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu